วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ISSN : 2822-0056(Print)

ISSN 3027-8384 (Online)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา 4/1 (มกราคม - เมษายน)

Educational Administration and Innovation Journal 4/1 (January - April)

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-28

ดูทุกฉบับ

วารสาร การบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ฉบับนี้ ยังอยู่ในระหว่างของการประเมินเข้าสู่ฐาน TCI