บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธา สังข์ยก 

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง                        

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง                         

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์                     

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง                   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเษม                           

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เลขานุการ

นายราเมศ ชาญณรงค์