วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ISSN : 2822-0056(Print)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ดูทุกฉบับ

วารสาร การบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ฉบับนี้ ยังอยู่ในระหว่างของการประเมินเข้าสู่ฐาน TCI