วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ISSN : 2822-0056(Print)

วารสารเปิดรับบทความ

2023-02-28

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

 

วารสาร การบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ฉบับนี้ ยังอยู่ในระหว่างของการประเมินเข้าสู่ฐาน TCI