เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 14pt(ในภาษาไทย) และ 14 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้แต่ง (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านลงในช่อง ข้อความถึงบรรณาธิการ (Comment for the editor)

Prepare your publication with EAI Journal  

Template

 (8-15 pages A4 papers, TH SarabunPSK)

 (Attention this is the Title in Thai and English Please Use Bold )

1 Name-surname Author (Size 14)

2 Name-surname Advisors (Size 14)

Faculty/Majors, University/Working places (Size 14)

*All in Thai and English

Email: Authors

 

Abstract 

…………………………………………………………………………………………………………………

(*Abstract including purpose of research, methods, results and conclusion  are not more than 200-250 words )

Keywords: …………………., …………………., …………………. (At least 3 words)

 

Introduction

……………………………………………………………………………………

Objective

      1…………………………………………………………………………………

      2.…………………………………………………………………………………

Scope of Research

……………………………………………………………………………………

4. Literature reviews (*This part not more than 2 pages of A4)

……………………………………………………………………………………

5. Methodology

……………………………………………………………………………………

6. Results

………………………………………………………………………………….

7. Discussion

………………………………………………………………………………………

8. Suggestion

………………………………………………………………………………………

9. References

      (*APA7 in use for references at least 10 academic papers.)