ฉากทัศน์แห่งอนาคตการศึกษา จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ปรัชยา สมนา
ขณิษฐา อินทธิรา
คณิศร ไชยมงคล

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้กำหนดทิศทางด้วยวิสัยทัศน์ที่มองภาพอนาคตในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งตัววัดผล และชี้นำความเจริญของชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562 การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาอย่างอิสระตามบริบทของสังคม และจังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ที่โดดเด่น เป็นจังหวัดที่ได้รับประกาศกำหนดให้เป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม โดยมีวิสัยทัศน์ ว่า “เชียงใหม่..นครแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความสุข” ส่งผลต่อการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีสถานศึกษา 104 แห่งที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทำให้ผู้บริหารในสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นภาพอนาคตในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่  อำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 12 โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจแตกต่างกัน ส่งผลให้แต่ละสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่คุณภาพ

Article Details

How to Cite
สมนา ป., อินทธิรา ข. . ., & ไชยมงคล ค. . (2023). ฉากทัศน์แห่งอนาคตการศึกษา จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา, 3(2), 43–51. https://doi.org/10.2822.EAI.2023759
บท
บทความวิชาการ