ความสอดคล้องระหว่างอัตลักษณ์ผู้เรียนและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

Main Article Content

เฉลิมพล พาตา
อภิสิทธิ์ แก้วฟู

บทคัดย่อ


 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างอัตลักษณ์ผู้เรียนและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเอกสาร คณะผู้วิจัยศึกษาประชากรทั้งหมด คือ เอกสารระดับทุติยภูมิของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 34 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างอัตลักษณ์ผู้เรียนและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติภาคบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า


1) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กำหนดอัตลักษณ์ที่มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มากที่สุด ได้แก่ ด้านผู้เรียนรู้ (การรู้จักตนเองและผู้อื่น) คิดเป็นร้อยละ 97.05 รองลงมา ได้แก่ ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง (ความเชื่อมั่นในความถูกต้อง) คิดเป็นร้อยละ 91.17 และด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง (ความภาคภูมิในความเป็นไทย) คิดเป็นร้อยละ 85.29 ตามลำดับ ทั้งนี้ด้านที่น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีความรู้ทางดิจิทัล) คิดเป็นร้อยละ 8.82
2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)กำหนดอัตลักษณ์ที่มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มากที่สุด ได้แก่ ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง (ความเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกัน มีจิตอาสา มีจริยธรรม) คิดเป็นร้อยละ 76.47 รองลงมา ได้แก่ ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง (การเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน) คิดเป็นร้อยละ 73.52 และด้านผู้เรียนรู้ (การชี้นำการเรียนรู้ด้วยตนเอง) คิดเป็นร้อยละ 32.35 ตามลำดับ ทั้งนี้ด้านที่น้อยที่สุด ได้แก่  ด้านผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (มีทักษะการสะท้อนคิด) คิดเป็นร้อยละ 5.88


       


Article Details

How to Cite
พาตา เ., & แก้วฟู อ. . (2023). ความสอดคล้องระหว่างอัตลักษณ์ผู้เรียนและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่. วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา, 3(2), 32–42. https://doi.org/10.2822.EAI.2023758
บท
บทความวิจัย