การพัฒนาระบบส่งงานออนไลน์ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

Main Article Content

ศศิธร เทพรังสาร
วราภรณ์ สังวาลย์
ธนพล เชื้อเมืองพาน
ธิดาวัลย์ อุ่นกอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของระบบส่งงานออนไลน์ของกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบส่งงานออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 5 จำนวน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบส่งงานออนไลน์ แบบประเมินความเหมาะสมของระบบส่งงานออนไลน์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบส่งงานออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า


               1) ระบบส่งงานออนไลน์ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มีคุณภาพระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}= 4.72, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านภาษาและเนื้อหา (gif.latex?\bar{X}= 4.83, S.D. = 0.19) รองลงมา ได้แก่ ด้านการนำไปใช้และระบบปฏิบัติการ (gif.latex?\bar{X}= 4.78, S.D. = 0.32) และด้านการออกแบบ (gif.latex?\bar{X}= 4.61, S.D. = 0.46) ตามลำดับ 2) นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มีความพึงพอใจต่อระบบส่งงานออนไลน์ อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}= 3.84, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านภาษาและเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}= 3.90, S.D. = 0.78) รองลงมา ได้แก่ ด้านการนำไปใช้และระบบปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}= 3.84, S.D. = 0.74) และด้านการออกแบบ (gif.latex?\bar{X}= 3.82, S.D. = 0.76) ตามลำดับ

Article Details

How to Cite
เทพรังสาร ศ. ., สังวาลย์ ว. . ., เชื้อเมืองพาน ธ. . ., & อุ่นกอง ธ. . (2023). การพัฒนาระบบส่งงานออนไลน์ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา. วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา, 3(2), 15–31. https://doi.org/10.2822.EAI.2023515
บท
บทความวิจัย