การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ผ่านการบริหารจัดการด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) เพื่อการเสริมสร้างทักษะ การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

Main Article Content

สายฝน ไทยกรรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ผ่านการบริหารจัดการด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) และ 3) ศึกษาผลการใช้การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ผ่านการบริหารจัดการด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ประชากรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ จำนวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า


1) สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ผ่านการบริหารจัดการด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 2. ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 3. ด้านการจัดการเรียนรู้
4. ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และ 5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
3) ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563-2564 สรุปภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2565 สรุปภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

How to Cite
ไทยกรรณ์ ส. . . (2024). การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ผ่านการบริหารจัดการด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) เพื่อการเสริมสร้างทักษะ การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน. วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา, 4(1), 75–90. https://doi.org/10.2822.EAI.20241046
บท
บทความวิจัย