การศึกษาปัญหาการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Main Article Content

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐ มีแสง
ศุภชัย ทวี
ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และ 2) เปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จําแนกตามคุณวุฒิทางลูกเสือ ประสบการณทำงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองการลูกเสือโรงเรียน จำนวน 285 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครซี่ และมอร์แกน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา 0.67-1.00 มีค่าความเที่ยง 0.99 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการศึกษาพบว่า
               1)ระดับปัญหาการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงที่สุด คือ ด้านการเงิน สื่อและวัสดุ ลูกเสือ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีปัญหาต่ำที่สุด คือ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จําแนกตามคุณวุฒิทางลูกเสือ ประสบการณการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

Article Details

How to Cite
มีแสง ว. ณ. ., ทวี ศ. ., & สันตะวัน ท. . (2024). การศึกษาปัญหาการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3. วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา, 4(1), 59–74. https://doi.org/10.2822.EAI.20241044
บท
บทความวิจัย