Editorial Team

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


รองศาสตราจารย์ ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมศุข

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์

มหาวิทยาลัยบูรพา


รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์