ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย