วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา Educational Administration and Innovation Journal ISSN: 2822-0056 (Print) ISSN 3027-8384 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสอดคล้องระหว่างอัตลักษณ์ผู้เรียนและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy